کاشت میلگرد،آرماتور و بولت
کاشت میلگرد و بولت
 
عدم اجرای صحیح آرماتور بندی، تغییر نقشه های سازه، الحاق قطعات جدید، مقاوم سازی و ادامه عملیات بتن ریزی در مواقعی که بهترین و کم هزینه ترین راه حل های رفع معایب و اصلاح موارد فوق، کاشت میلگرد با انکرهای شیمیایی ، یا همان چسب کاشت میلگرد می باشد.  همینطور می توان از دیگر کاربری ها ی کاشت میلگرد به نصب صفحات فلزی ( بیس پلیت ) بر روی بتن اشاره نمود . کارشناسان فنی گروه مهتدسی زیگورات در این بخشی به صورت کلی به موارد مرتبط به کاشت میلگرد در بتن پرداخته اند . 
 
کاشت بولت بوسیله چسب های پر مقاومت ( چسب کاشت میلگرد )
 
چسب های پر مقاومت کاشت میلگرد و کاشت بولت اکثرا محصولی هستند دو جزئی از خانواده پلی استر polyester و بر پایه رزین اپوکسی ، وینل استر epoxy vinyl ester عرضه می گردد.  این محصولات پس از ترکیب طی مدت زمان کوتاه چسبندگی فوق العاده ایجاد می نمایند که حتی در برابر حلالهای قوی و محیط های اسیدی نیز مقاوم می باشد.
لازم به ذکر میباشد که انتخاب صحیح محصول مصرفی در این امر نقش بسزایی را دارا میباشد . و استفاده از هر نوع رزین کاشت برای کاشت میلگرد و کاشت بولت مطلوب نمی باشد و صرفا میبایست از رزین های خاص جهت مصارف سازه ای در این امر استفاده نمود . تعداد زیادی از چسب های کاشت میلگرد موجود دربازار کاربری مفیدی جهت مصارف سازه ایی ندارند  .
 
تذکر : تمامی رزین های ( چسب کاشت میلگرد ) موجود در بازار توانایی کاشت میلگرد های باربر را نداشته و در بین رزین های مورد مصرف جهت کاشت میلگرد های باربر سازه ای نیز رده های مقاومتی متفاوتی وجود دارد .
تذکر : استفاده از رزین های دارای حلال به هیچ عنوان جهت کاشت میلگرد های باربر توصیه نمی شود . زیرا وجود حلال درمحصولات ، پس از خشک شدن و تبخیر حلال سبب ایجاد عارضه جمع شدگی در رزین مصرفی شده و باعث بروز ضعف در ناحیه اتصال رزین و بتن میگردد و کاشت میلگرد را با خلل مواجه خواهد نمود  .
تذکر : استفاده از محصولات thixo tropy نیز جهت کاشت میلگرد های باربر ) بار سازه ای ( توصیه نمی گردد .
 
مراحل اجرای کار بدین شرح است :
 
با ابزار مناسب حفره (سوراخ) مورد نیاز را ایجاد نمائید.
گرد و غبار ناشی از حفاری را با استفاده از دستگاه مکنده یا برس موئی کاملا تمیز نمائید.
زدودن هر گونه چربی و مواد روغنی الزامی است و سعی می کنیم سطوح داخلی علاوه بر چربی زدائی از هر نوع دانه های
سست و با سطح فاقد استحکام، عاری گردد .
چسب تزریق را به داخل حفره هدایت می نمائیم .
بولت یا میلگرد را به صورت چرخشی درون حفره فرو می بریم .
مواد اضافی بیرون ریخته از دهانه سوراخ را با کاردک و یا ابزار دیگر نظافت می نمائیم  .
 
تذکر : فواصل سوراخکاری و ابعاد آن میبایست با ابعاد مطرح شده در جدول شمار 3 مطابقت داشته باشد .
لازم به ذکر میباشد که این جدول متناسب با متریال های مصرفی مختلف تغیراتی محدودی را نیز دارا میباشد اما اکثر رزین های
مصرفی جهت مصارف سازه ای از این محدوده ها طبعیت می کنند .
 
مدت زمان گیرش در درجه حرارت های مختلف بر حسب دقیقه
 
 
ﺗﺬﮐﺮ : ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺘﻦ  و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل جهت کاشت میلگرد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده  و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺜﺮ رزﯾﻦ ﻫﺎ  ( چسب کاشت میلگرد ) ، رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 4-3 درﺻﺪ را ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﺷﺖ را در ﻣﺤﺪوده اي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺪوده ﻣﺬﮐﻮر اﻣﺮي ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  و کاشت میلگرد  به صورت اصولی صورت نخواهد پذیرفت .
ﺗﺬﮐﺮ : از ﺑﺎر ﮔﺬاري بر روی میلگرد کاشته شده ، ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن  عمل آوری و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن اﺣﺘﺮاز ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮي و اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗﺒﻼ ﭼﺴﺐ کاشت میلگرد را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ در دﻣﺎي 15 اﻟﯽ 20  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .
 
 
ﺣﺪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﺸﺸﯽpull out strength  ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط دارد
 
• ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﺟﺪاره ﺳﻮراخ  
• ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد کاشته شده   
• ﻃﻮل ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﻠﮕﺮد و ﯾﺎ ﺑﻮﻟﺖ ﺑﺎ رزﯾﻦ ( چسب کاشت میلگرد ) ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﺣﻔﺮه 
• ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ   
• ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮﻟﺘﻬﺎ از ﻟﺒﻪ (ﮐﻨﺎره ) ﺳﻄﺢ
 
ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج ﺑﺎﻻ ( ﺣﺪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ) ، ﺑﺮاي ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان از 50 % ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﮑﻞ ﺑﻠﻮك ﺑﺘﻨﯽ ، آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ بر روی میلگرد کاشته شده ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺗﺬﮐﺮ ات اﺟﺮاﯾﯽ کاشت میلگرد 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻠﮕﺮد در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ 5% ﺑﻮده ﺗﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﯿﻠﮕﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. 
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮراﺧﮑﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎري ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﻔﺎري در ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮی ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ آن داده ﺷﻮد ﯾﺎ از رزﯾﻦ ﻫﺎي آب دوﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد . 
رده ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ( ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻮﻟﺖ و کاشت میلگرد ) ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ از رده ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ c 20 ﻧﺒﺎﺷﺪ . 
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺨﻠﻞ و ﺗﺮك در ﺑﺴﺘﺮ، ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﺷﺖ میلگرد ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺨﻠﻞ ﺣﺬف و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮك ﻫﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ .  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ  ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ کاشت ﻣﯿﻠﮕﺮد و ﯾﺎ کاشت ﺑﻮﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  3 و4 ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻔﺮه کاشت میلگرد ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﺳﺎزه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 3 و4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .
 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ کاشت ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ و ﯾﺎ کاشت ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
 
 
 
 
 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺎره ﺳﺎزه
 
 
 
 
 
 
 
 
بر چسب ها : کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، کاشت آرماتور ، کاشت راد،چسب اپوکسی، سوراخکاری بتن،کاشتن میگرد در بتن ، کاشتن آرماتور در بتن ، کاشتن بولت در بتن ، کاشتن راد در بتن ، تست کشش میلگرد ، رزین اپوکسی ، چسب کاشت میلگرد ، رزین کاشت میلگرد ، چسب کالم ، رزین کاشت میلگرد ، افزودن میلگرد ،انکوراژ
 
 
 
 
مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت