مقاوم سازی بوسیله FRP
 
مقاوم سازی بوسیله کامپوزیت الیاف frp
 
مقاوم سازی ، الیاف ، تقویت ، بهسازی ، الیاف ، کربن ، شیشه ، frp مقاوم سازی ، الیاف ، تقویت ، بهسازی ، الیاف ، کربن ، شیشه ، frp مقاوم سازی ، الیاف ، تقویت ، بهسازی ، الیاف ، کربن ، شیشه ، frp
 
 
به علت نیاز روزافزون به استفاده از مواد ترکیبی برای دستیابی به خواص و عملکردهای مطلوب استفاده از مصالح کامپوزیت به طور قابل توجهی در صنعت ساختمان رو به رشد بوده و با سرعت فوق‌العاده در حال توسعه می‌باشد. اولین تحقیقات انجام شده در این زمینه از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد. اما زلزله‌های سال ۱۹۹۰ کالیفرنیا و ۱۹۹۵ کوبه ژاپن عامل مهم و مؤثری جهت بررسی همه‌ جانبه کاربرد
کامپوزیت‌های پلیمری ساخته شده از الیاف FRP جهت تقویت و مقاوم‌سازی بتنی و بنایی در مناطق زلزله خیز گردید. این مطالعات که دامنه و وسعت آن روز به روز در حال افزایش است زمینه‌ای وسیع جهت استفاده از این کامپوزیت‌ها را در سازه‌های نیازمند به تقویت، بهسازی و یا ترمیم فراهم نموده است. گروه مهندسی زیگورات ، در این بخش به بررسی کلی کامپوزیت FRP و کاربردهای آن پرداخته است . 
 ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺷـﺪه ﻧـﻮﻋﯽ ﻣـﺎده ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾـﺖ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از دو  ﺑﺨﺶ ﻓﯿﺒﺮ ﯾﺎ اﻟﯿﺎف ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ رزﯾـﻦ از ﺟـﻨﺲ ﭘﻠﯿﻤــــﺮ اﺣﺎﻃــــﻪ ﺷــــﺪه اﺳــــﺖ . ﻓﯿﺒﺮﻫــــﺎيFRP ﺑــــﻪ روش) ﭘﻠــــﯽ اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮﯾـﻞ (PANﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫـﺎ و ﭘﺮوﻓﯿــﻞ ﻫـﺎ ﺑــﻪ روش ﭘﺎﻟﺘﺮوژن (Pultrusion) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش دﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﻟﯿـﺎف ﭘﺲ از آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ رزﯾﻦ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﯿﻞ داراي ﻣﻘﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﭘﻠﯿﻤـﺮي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ورق ﻫـﺎي FRP ، ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫـﺎي FRP ، ﻣـﺶ ﻫﺎيFRP و ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎيFRP وﺟﻮد دارد. از اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 
 
اﻟﯿﺎف FRP
— از ﻣﻮادي ﮐﺎﻣﻼ اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﻄﺮاﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 25 ﻣﯿﮑﺮون اﺳﺖ. اﻟﯿﺎف ﻫﺎ اﻣﺮوزه درﺷﮑﻞ ﻫﺎ-اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 4 ﻧﻮع اﻟﯿﺎف ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه FRPوﺟﻮد داردﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﯿﺎف ﮐﺮﺑﻦ،ﺷﯿﺸﻪ، آراﻣﯿﺪ و ﺑﺎزاﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎم ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﻟﯿﺎف ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  • الیاف شیشه
  • الیاف کربن 
  • الیاف آرامید 
  • الیاف بازالت

الیاف کربن : الیاف کربن در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند؛ ۱- الیاف کربنی از نوع PAN در سه نوع مختلف هستند. تیپ I که تردترین آنها با بالاترین مدول الاستیسیته محسوب می‌شود. تیپII که مقاوم‌ترین الیاف کربن است؛ و نهایتاً تیپ III که نرمترین نوع الیاف کربنی با مقاومتی بین تیپ Iو IIمی‌باشد. ۲– الیاف با اساس قیری (Pitch-based) که اساساً از تقطیر زغال سنگ بدست می‌آیند. این الیاف از الیاف PAN ارزان‌تر بوده و مقاومت و مدول الاستیسیتة کمتری نسبت به آنها دارند. لازم به ذکر است که الیاف کربن مقاومت بسیار خوبی در مقابل محیط‌های قلیایی و اسیدی داشته و در شرایط سخت محیطی از نظر شیمیایی کاملاً پایدار هستند.

الیاف آرامید : آرامید، یک کلمة اختصاری از آروماتیک پلی‌آمید است. آرامید اساساً الیاف ساختة دست بشر است که برای اولین بار توسط شرکت DuPont در آلمان تحت نام کولار (Kevlar) تولید شد. چهار نوع کولار وجود دارد که از بین آنها کولار ۴۹ برای مسلح کردن بتن، طراحی و تولید شده است.
 
الیاف شیشه :  فایبرهای شیشه در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شوند؛
  •  
  • E-Glass: متداول ترین الیاف شیشه در بازار با محتوای قلیایی کم، که در صنعت ساختمان به کار می‌رود.
  • Z-Glass: با مقاومت بالا در مقابل حملةقلیائیها، که در تولید بتن الیافی به کار گرفته می‌شود.
  • A-Glass : مقادیر زیاد قلیایی که امروزه تقریباً از رده خارج شده است.
  • S-Glass: که در تکنولوژی هوا-فضا و تحقیقات فضایی به کار گرفته می‌شود و مقاومت و مدول الاستیسیتة بسیار بالایی دارد.
 
رزﯾﻦ
— رزﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﻣﺤـﯿﻂ ﭼﺴـﺒﺎﻧﻨﺪه ﺑـﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري اﻟﯿـﺎف در ﮐﻨـﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻤﯽ در ﺧـﻮاص ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد. — ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاري اﻟﯿﺎف در ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ رزﯾـﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻟﯿﺎف در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ روي وﺟـﻪ ورﻗـﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
— ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ وزن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑـﺎﻻ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﻮردﮔﯽ و ﺧﻨﺜـﯽ ﺑـﻮدن اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽباعث می شده که در ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﯾـﺎ ﺑﺎزﺳـﺎزي اﻋﻀﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰي از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.FRPﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﯿﺮﻫـﺎ و دال ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﯿﻠﮕﺮد ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑﮑﺎر رود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد و ﺷـﮑﻞ ﭘـﺬﯾﺮي اﺗﺼﺎل را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ روش دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اداره ﻓﺪرال ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻠﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزه اي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻢ ﺑﺘﻦ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺿﯿﻌﻒ ، ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺮك در ﺑﺘﻦ و ﺧﻮردﮔﯽ آرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺷﺪه اﺳﺖ.
— ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻮردﮔﯽ،FRPﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮب آرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﮐﺸﺸﯽ در ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ. از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺟﺎي آرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﻮادFRPﻣﻮادي ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰي و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮاص ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ زﯾﺎد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان آرﻣﺎﺗﻮر ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : 
1- اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮش از ﻓﯿﺒﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺠﺎور 
2- ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﯿﺒﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ
3- ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺴﺎرات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ وارد ﺑﺮ اﻟﯿﺎف 
4- ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻟﯿﺎف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
 
ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده ازFRP
1-  وزن ﮐﻢ (ﭼﮕﺎﻟﯽ آن در ﺣﺪود 20% ﻓﻮﻻد اﺳﺖ) . 
2-  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺸﺎري ﺑﺎﻻ .
3-  ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ(ﺧﻮردﮔﯽ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ) .
 4-  ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
5-  اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ
6-  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن وﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮاي ﺑﺎﻻﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن ﮐﻢ
7 -  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺸﺎري ﺑﺎﻻ
8-  اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ
 
 ﻣﻌﺎﯾﺐ FRP
— ﺗﺮد ﺷﺪن ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﯿﺮ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آن —
ﺟﺪا ﺷﺪن ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺘﻨﯽ ﺧﻮد
 
اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت FRP
1-  ورﻗﻪ ﻫﺎي FRP
2-  ﮐﺎﺑﻞ، ﻧﻮار و ﺗﺎﻧﺪن ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ٣
3-  ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎي FRP
 
 
الیاف ، اف ار پی ، کربن، مقاوم سازی ،تقویت     الیاف ، اف ار پی ، کربن،شیشه ، مقاوم سازی ،تقویت     الیاف ، اف ار پی ، کربن،شیشه ، مقاوم سازی ،تقویت     الیاف ، اف ار پی ، کربن،شیشه ، مقاوم سازی ،تقویت
ورﻗﻪ ﻫﺎي FRP
— ورﻗﻪ ﻫﺎيFRP،ورﻗﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ از ﺟـﻨﺲFRP  ﻫﺴـﺘﻨﺪ . اﯾـﻦ ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑـﺘﻦ ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ    . از ورﻗﻪ ﻫﺎيFRPﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه )ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟـﻪ و ﯾـﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮردﮔﯽ آﺑﻬﺎي ﯾﻮن دار( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ورق ﻫﺎيFRPاز ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﭼﻪ اي و ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و راﺳﺘﺎي اﻟﯿﺎف در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾـﮏ ﺟﻬـﺖ ﯾـﺎ دو ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻟﯿﺎف ﭘﺎرﭼﻪ اي، ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻋﺮض ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎي FRP 
— ﻓﻮﻻد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻠﯿﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺒﺐ دوام ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﺎزه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ، ﭘﻞ ﻫﺎ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﯾﺦ زا ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻃﻮﺑﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻠﺮﯾﺪي، ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺘﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﺧﻮردﮔﯽ ﻓﻮﻻد ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮوزه از ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮيFRP در اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎيFRPداراي ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
FRP ﮐﺎﺑﻞ، ﻧﻮار و ﺗﺎﻧﺪن ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
— ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎيFRP، وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﺧﻮرﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﺟﺰاء ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪة در ﻣﺠﺎورت آب ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدFRPدر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ

FRP —ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ دارد. ازFRP  می ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي )اﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪﮔﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ورق ﻫﺎيFRP،اﯾﻦ روش ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂFRP، در ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﯾﺮه ﺷﮑﻞ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺮد ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎFRP ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮدFRPدر ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ

FRP —ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺎرﺑﺮدFRPدر ﺗﻘﻮﯾﺖ دال ﻫﺎ

— ازFRPﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ دال ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ دال ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮك ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ دال ﻫﺎ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎيFRP ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ دال ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدFRPدرﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﺷﯽ و ﺧﻤﺸﯽ ﺗﯿﺮ ﻫﺎ

— ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﺗﯿﺮﻫﺎwrappin   ﺗﯿﺮ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ورق ﻫـﺎي FRP ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﯿﺮﻫـﺎ را ﺗﻮﺳـﻂ FRPﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﻧﻤﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮدFRPدر ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺼﺎﻻت

— اﺗﺼﺎﻻت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎزه ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂFRPﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدFRPدر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﯿﺮﻫﺎ و دال ﻫﺎ

— ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﯿﺰ ﺗﯿﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ درFRPﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ وﺧﺒﺮه دارد.

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮايFRPﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح  اﺳﺖ :

— ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐFRPﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻦ ﻫﺎي ﺳﺴﺖ از ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ زدوده ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺎﯾﻖ، رﻧﮓ، ﭘﻼﺳﺘﺮ و ﯾﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﺳﺎب زدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز و ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. — ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎب زدن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮه ﺑﺘﻦ زدوده و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﺳﺎب زدن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐFRPﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻫﻮا و ﯾﺎ ﺑﺮس  ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ازFRP Laminateدر اﺟﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﻧﻈﯿﺮ  ﺗﯿﻨﺮ ﻓﻮري ﭘﺎك ﮔﺮدد.

— ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐFRPﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﮔﺮم ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐFRPﺑﺎﯾﺪ رزﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﮔﺮم ﮔﺮدد ﮐﻪ دﻣﺎي آن ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﺑﺮايCuringرزﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐFRPﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ.

— ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢFRPﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺴﺖ ﮐﺸﺶ اﻟﯿﺎفFRPو رزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

— ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺘﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺼﺐFRPﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺴﺖ Pulloffاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده FRP در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

— ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

— اﺳﺘﻔﺎده ازFRPدر ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺮدارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي اﺟﺮاي ﮐﻢ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎيFRPﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﮐﻞ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .

مقالات مرتبط با frp  را در این اینجا میتوانید مطالعه بفرمایید . 

بر چسب ها : تقویت بتن ، مقاوم سازی با الیاف frp ، ترمیم و تقویت بتن با frp ، تقویت تیر با frp ، تقویت ستون با frp ، تقویت دال با frp ، تقویت سقف با frp ، تقویت دال با frp ، تقویت دیوار برشی با frp،تقویت پل با frp ، تقویت فونداسیون با frp  ، کامپوزیت frp ، الیاف کربن ، الیاف شیشه ، بازسازی بتن ، ورقه های frp ،اف ار پی کامپوزیت پلیمری frp  ، الیاف اف ار پی ، بهسازی بتن ، رزین اپوکسی ، الیاف آرامید ، مواد مرکب frp، تقویت سازه بتنی ،cfrp ، gfrp ،afrp ، مقاوم سازی با frp ، روش اجرای frp ، الیاف بازالت ، ترمیم بتن ، مقاوم سازی تیر ، مقاوم سازی ستون ، مقاوم سازی دال ، مقاوم سازی سقف ، مقاوم سازی فنداسیون ، مقاوم سازی مخزن ، مقاوم سازی پل، گروه مهندسی زیگورات، انستیتو تخصصی بتن و مقاوم سازی   

 

مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت