آزمایش میزان هوای بتن

 

ASTM C 231

روش استاندارد برای تعیین مقدار حباب هوای بتن تازه اختلاط

 

این روش آزمایش میتواند برای تعین مقدار حباب هوای بتن های معمولی و سنگین استفاده شود . در حالیکه ، از آن برای سنگدانه های بسیار متخلخل ، مثل آنچه در بتن سبک دیده می شود ، نمی توان استفاده کرد . این روش آزمایش هم میزان حباب های هوای ساخته شده و هم میزان حباب های هوای محبوس در بتن  را مشخص خواهد کرد 

در مواردی که بتن در معرض دوره های انجماد و ذوب یخ  (Deicing ) است ، 

هواسازی در بتن ضروری است ( با استفاده از افزودنی های حباب هوا ساز ) حباب های هوای میکروسکوبی ساخته شده به بوسیله هواساز یک منبه رفع فشار داخلی را فرراهم می آورد که بتن را برای تطابق با فشارهائیکه از تشکیل کریستال های یخ در خلل و فرج آن به وجود می آید .

بدون حباب هوای مناسب در بخش های ملات بتن ، بتن معمولی که در معرض دوره های انجماد و ذوب مجدد قرار می گیرد ، پوسته و یا قلوه کن می شود که خود موجب کاهش دوام بتن است .

باید دقت کرد که از دخول هوای خیلی زیاد خودداری شود . با افزایش مقدار حباب هوا در حدود 8 درصدبا کااهش متنابه مقاومت بتن روبرو خواهیم شد . برای مثال ، بتنی که با 5 درصد مقدار حباب هوا طراحی شده است ، اگر مقدار آن به 10 افزایش پیدا کند، با کاهش   مقاومت بتن  در محدوده 15 تا 25 درصد همراه خواهد بود  .

مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت