طرح اختلاط بتن های خاص
طرح اختلاط بتن
 
امروزه بتن در سطح وسیع در جهان، مورد استفاده است و به عنوان ماده ساختمانی قرن مطرح می باشد. با توجه به روند توسعه روزافزون و سرمایه گذاری های عمرانی در کشور نیاز است تا به این ماده مهم توجه ویژه ای گردد.
طرح مخلوط بتن،روند تعیین نسبت اجزاء بتن است به نحوی که بتن تا حد امکان مقرون به صرفه شود و الزامات مورد نیاز شامل خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام را برآورده نماید. روش طرح مخلوط بتن منطبق با فناوری و مصالح بومی کشور، روند تصمیم گیری در انتخاب نسبت های مناسب اجزای بتن را تسریع کرده و باعث ایجاد یک زبان مشترک برای دست اندرکاران این صنعت بتن خواهد شد.
گروه فنی و مهندسی زیگورات با توجه به تجربیات ارزشمند در زمینه فناوری بتن، در این بخش به بررسی کلی روش محاسبه طرح اختلاط بتن پرداخته است . 
آئین نامه های طرح اختلاط بتن رایج در کشور ما عبارتند از : 
ACI 211.1 
Is  10262 
BS 8328
طرح مخلوط ملی 
"روش ملی طرح مخلوط بتن"، پس از مطالعات و تحقیقات آزمایشگاهی گسترده در سال 1386 تدوین شد )وفق دادن روش آلماني و ارائه طرح اختلاط ملي در سال 86 ، منجر به تهيه روش طرح ملي مخلوط بتن گرديد(
 و در اختیار متخصصان این صنعت قرار گرفت. سادگی استفاده از این روش و عدم نیاز به سعی و خطای زیاد در ساخت مخلوط های آزمایشگاهی، به علت انطباق آن با مشخصات و ویژگی های مصالح موجود در کشور، از مزایای این روش است. 
 
دلایل ایجاد روش ملي طرح مخلوط بتن
 
مناسب نبودن برخي از روشهاي طرح اختلاط معتبر با شرايط ايران از قبيل
دانه بندي خاص
نوع سيمان موجود در ايران
استفاده از روش آلماني به عنوان مبنائي براي تدوين روش ملي
دانه بندي متغير
استفاده از روش حجم مطلق
قابليت استفاده از مواد حباب زا و پوزولاني در آن
 
_ بررسی نکات حائز اهمیت در طرح اختلاط انواع بتن : 
 
بتن پمپي
بتن حباب دار
بتن هاي اليافي
بتن خود تراكم
 
بتن پمپي
حداكثر اندازه سنگدانه نبايد بيشتر از يك سوم قطر داخلي لوله پمپ باشد .
اسلامپ بهتر است بيشتر از 90 میلی متر باشد .
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺫﺭﺍﺕ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺍﺯ 0.3 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ، ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻳﺰﺩﺍﻧﻪ، ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ)ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 425 ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯkg/m3   525 ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 
 
ﻭﺟﻮﺩ ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻳﺰ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺩﻩ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱمی باشد .اما ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭘﻤﭗ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ذرات ریز غیر چسبنده مانند ماسه های ریز و پودر سنگ ، کمک بزرگی به پمپ کردن بتن می نماید .
 
بتن ترمیمی 
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﻄﺮ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ  نبوده ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ 25 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﻮﺩ.
اﺳﻼﻣﭗ ﺑﺘﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 170 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
مجموع ﺫﺭﺍﺕ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﺍﺯ 3/0 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 525 ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯkg/m3   625ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮﻑ ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻳﺰ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺘﻦ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ. ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺘﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﺪﺍﺷﺪﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﺩ. 
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻮﻕ ﺭﻭﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﻨﺪﮔﻴﺮ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻟﺰﺟﺖ VMA
 
ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻴﺪﻧﻲ (ﺷﺎﺗﻜﺮﻳﺖ) 
 ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 19 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ mm 12/5  محدود گردد .
ﻋﻴﺎﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ 350kg/m3 ﻭ kg/m3 550 ﻣﺤﺪﻭﺩ  ﺷﻮﺩ.
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺫﺭﺍﺕ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺍﺯ 3/0ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ 525 ﻭ kg/m3 625 ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﺭﻳﺰ ﮔﺮﺩﮔﻮﺷﻪ ﻳﺎ ﺗﻴﺰﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﺩﺭﺷﺖ ﺗﻴﺰﮔﻮﺷﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻭﺟﻮﺩ ﺫﺭﺍﺕ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭼﺴﺒﻨﺎﻙ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﺍﺩ ﺯﻭﺩﮔﻴﺮﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻭﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﻱ ﺑﻪ 5/0 ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﻮﺩ.
 
ﺑﺘﻦ ﺣﺒﺎﺏ ﺩﺍﺭ-ﺑﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻴﺎﻓﻲ 
 ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺑﺘﻦ ﺣﺒﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻃﺮﺡ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻴﺎﻓﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﺘﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﻠﻴﻤﺮﻱ ﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﺰﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻴﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ
1/0 ﺗﺎ 3/0 ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑ ﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻓﻮﻻﺩﻱ، ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺑﻴﻦ 5/0  ﺗﺎ 1 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺏ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ (ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﻑ) ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺘﻦ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺘﻦ ﻭﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﺑﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻮﻕ ﺭﻭﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﻮﻱ
ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ: ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻳﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻨﮓ (ﺧﺎﻙ ﺳﻨﮓ) ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ  ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻮﺯﻭﻻﻥ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ (ﺩﻭﺩﻩ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ، ﻣﺘﺎﻛﺎﺋﻮﻟﻦ ﻭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎﺩﻱ) ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻳﺰ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺍﺯ 15/0 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺍﺯ 3/0 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺭﻳﺰﺗﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ VMA استفاده گردد .
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ 300 ﺗﺎ 450 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺑﻴﻦ 400 ﺗﺎ 600 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ باشد .
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ 20 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ.
 
 
بر چسب ها : طرح اختلاط بتن ، بتن ، بتن با مقاومت بالا ، سنگدانه ، افزودنی بتن ، بتن پر مقاومت ، بتن سبک ، بتن هوازایی شده ، بتن غلطکی ،بتن خود تراکم ، بتن ضد سایش ،بتن سخت ، بتن نفوذ نا پذیر ،بتن آب بند ، بتن اکسپوز ، بتن الیافی ، بتن انعطاف پذیر ،بتن اسفنجی ،بتن پلیمری ، طرح مخلوط بتن ، طرح مخلوط ملی بتن ، مصالح سنگی ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ،اختلاط بتن ، افزودنی بتن ،میکس دیزاین بتن ، بومی سازی طرح اختلاط ،مراحل طرح اختلاط ، روش محاسبه طرح اختلاط بتن ، محاسبه طرح اختلاط بتن ، نرم افزا ر محاسبه طرح اختلاط بتن ، aci 211
 
مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت