آماده سازی بستر بتنی برای اجرای کفپوش ترجمه استاندارد DIN 28052

اپوکسی،کفپوش،پلی یورتان،پارکینگ،اجرا،پلیمری ،پلی اوریا،ونیل استر،پلی استر،قیمت

 

آماده سازی بستر بتنی برای اجرای کفپوش

ترجمه استاندارد DIN 28052

انستیتو تخصصی تکنولوژی بتن

با توجه به اهمیت نحوه اجرای پوشش های پلیمری و توجه به شرایط بستر مختلف و مسایلی از قبیل نوع بستر ، میزان رطوبت ، میزان سختی ، نوع عوامل مهاجم و ... نکات بسیاری را میبایست مد نظر قرار داد تا در نهایت کفپوش یا پوششی با دوام را اجرا نمود . 

از این رو بررسی آئین نامه  ها و استانداردهای داخلی و بین المللی نقش بسیار مهمی در ارزیابی اولیه و شناسایی محیط کارگاه و طبعا بهترین روش انتخاب متریال متناسب و متد اجرای اصولی را به ما معرفی مینماید . که در ذیل به بررسی استاندارد DIN 28052  پرداخته شده است .

پوشش ها و انواع لاینینگ حفاظتی غیر فلزی برای سازه های قالبی بتونی در کارخانه های فرایندی پوششهای آلی

 حوزه های مورد بحث: مهندسی فرایندی – پوششهای آلی ،سازه های بتونی .

ساختمان دستگاههای شیمیایی ،حفاظت سطوح با مواد غیر فلزی برای سازه های بتونی در کارخانه های فرایندی ،پوششهای دارای عنصر پیوند دهنده از جنس مواد آلی

بر طبق روند جاری استانداردهای منتشره توسط سازمان بین المللی استاندارد ISO ،در سرتا سر این مطلب یک گاما(،) جهت نشان دادن اعشار مورد استفاده قرار گرفته است .

1- حیطه کاربرد

این استاندارد الزامات انواع پوششهای آلی زیر که مطابق با مندرجات بخش اول DIN 28052 بر روی سطوح سازه های بتنی قالبی استفاده می شود را مشخص میکند :

 1. پوششهای نازک ،عایقکاریها و آب بندیها (که بوسیله قلم مو،اسپری و غلطک اجرا می شوند)
 2. پوششهای با تکنیک پیشرفته (که بوسیله قلم مو،اسپری غلطک ،ماله کشی و یا بصورت خود تراز اجرا میشوند):
 3. پوششهای لامینیت .
 4. شمشه کشیهای با ملاتهای رزینی.
 5. شمشه کشیهای با ماستیک آسفالت با یک لایه آب بندی.
 6. ترکیبی از پوششهای فوق.

این استاندارد حاوی توصیه های است که میتواند به عنوان دستور العملهای اجرایی روندهای کنترل کیفیت از جانب پیمانکاران مربوطه (سازندگان مواد پوششی ،سازندگان سازه های بتونی قالبی که پوشش بر روی آنها اجرا می شود .سازندگان پوشش و خریدار محصولات پوشش نهایی)مورد استفاده قرار گیرد.

جدول شماره 1 روشهای مورد استفاده برای انواع گوناگون سازه های بتونی را نشان میدهد.

 جدول شماره 1: روشهای اجرای پوشش برای انواع سازه های بتونی

 

روش اجرای پوشش

ضخامت پوشش (میلیمتر)

تلرانس

سازه های بتونی مندرج در بخش اول DIN28052

کفها

دیوارها

سقفها

آبروها

کانالها

لوله ها

سامپها

جمع کننده ها

مخازن

قلم مو،اسپری،غلطک

1≥

50٪+

×

×

×

-

-

×

-

×

-

قلم مو،اسپری،غلطک

1<

 

30٪+

30٪-

×

×

×

-

-

×

-

×

-

ماله

2 تا 8

50٪ـ

30٪-

×

×

×

×

×

×

×

×

×

خودتراز

2 تا 3

30٪-

20٪-

×

-

-

×

-

-

-

-

-

پوشش لامینیت

2 تا 6

50٪+

30٪-

×

×

-

×

×

×

×

×

×

شمشه کشی ملات رزینی

5≤

30٪-

20٪-

×

-

-

×

-

-

-

×

-

ماستیک آسفالت

35≤

20٪+

10٪-

×

-

-

×

-

-

-

×

-

پوششهای مرکب

3≤

50٪+

30٪-

×

×

-

×

×

-

×

×

×

جهت اجرا بر روی سطوح عمودی نمیباشد.

 

 

 2.مفاهیم

1.2.مواد پوششی

در این استاندارد مواد پوششی ،ترکیباتی هستند.که بدون اعمال حرارت سخت میشوند و به کمک قلم مو،ماله،اسپری،غلطک و یا بصورت خودتراز در یک یا چند لایه بر روی سطوح سازه های بتونی اجرا میگردند تا یک سیستم پوششی را تشکیل دهند . مواد پوششی میتوانند به کمک حلال اجرا شوند.

0202سیستم پوششی

یک سیستم پوششی از یک یا چند پوشش یا لایه تشکیل می گردد.فهرست انواع ممکن و ترکیبات آنها در جدول شماره 2 درج شده است .جهت کسب ویژگیهای حفاظتی خاص ،این سیستمهای پوششی میتوانند با یکدیگر ترکیب شوند.

 020201عوامل آب بندی کننده

عوامل آب بندی کننده ،رزینهای اپوکسی با ویسکوزیته کم میباشند که به راحتی جذب میگردند و برای اشباع سطوح پوششهای سیمانی یا بتون مورد استفاده قرار می گیرند . آنها برای سخت کردن کفهای ساختمانهای صنعتی ،افزایش مقاومت آنها در مقابل ساییدگی و محدود کردن اثرات سایش مانند جمع شدن غبار طراحی شده اند.

020202پوششهای پرایمر

پوششهای پرایمر برای آب بندی تخلخل سطوح بتنی طراحی میشوند تا اساسی برای پوشش فراهم شود.آنها از مواد با ویسکوزیته کم تشکیل میگردند که میتوانند با حلالها استفاده شوند و میتوانند بر پایه عامل پیوند دهنده ای به جز عامل مورد استفاده در پوشش بعدی قرار گرفته باشند.

بر حسب سیستم پوششی ،پوشش پرایمر ممکن است در یک یا چند لایه اجرا شود و بر روی پوشش تازه آن سیلیس پاشی گردد تا اساسی برای پوشش یا لایه بعدی را به وجود آورد.

اگر در تمام سطح یک لایه میانی اجرا شود،اجرای پوشش پرایمر دیگر مورد نیاز نمیباشد.

پرایمرهای قیری یا پوششهای رزینی دارای مقاومت حرارتی به عنوان پرایمر برای شمشه های آسفالت ماستیک مورد استفاده قرار می گیرند.

 020203لایه های میانی

لایه های میانی جهت تسطیح ناهمواریهای سطوح ناشی از فرایند پوشش نظیر تخلخل و حفره ها استفاده میگردند.

همچنین میتوان جهت جلوگیری از ایجاد واکنش بین سطوح زیر کار و تسریع کننده های اسیدی ،در داخل پوششهای بر پایه رزینهای فوران یا آلدهید از لایه های میانی استفاده کرد.

لایه های میانی میتوانند بر پایه رزینی متفاوت با آنچه که در پوششهای بعدی مورد استفاده قرار می گیردباشند . به جای آنها میتوان از یک پوشش پرایمر عاری از حلال استفاده کرد و یا در صورتیکه غیر ضروری تشخیص داده شوند حذف گردند.

020204پوششهای اجرا شده به کمک ماله

پوششهای ماله ای در یک یا چند لایه اجرا می گردند. بر حسب عامل پیوند دهنده مورد استفاده ،پوششهای ماله کشی شده میتوانند در طیفی از سخت و شکننده تا نرم قرار داشته باشند.

020205پوششهای خود تراز

پوششهای خود تراز در یک یا چند لایه با ریختن و levelشدن مواد پوششی اجرا میگردند.

برحسب عامل پیوند دهنده مورد استفاده ،پوششهای خود تراز میتوانند در طیفی از سخت و شکننده تا نرم قرار داشته باشند.

020206لایه های تقویتی

یک لایه تقویتی با اجرای یک یا چند پوشش از مواد تقویتی که کاملاًبا یکی از عوامل پیوند دهنده مندرج در جدول شماره 3 اشباع شده باشد،تامین میگردد.ضخامت هر یک از لایه ها بستگی به نوع مواد تقویتی موجود و تعداد وضخامت هر یک از پوششها دارد .عموما ً فقط یک نوع عامل پیوند دهنده برای همه پوششهای یک لایه تقویتی مورد استفاده قرار میگیرد.

020207پوشش نهایی

پوشش نهایی شامل یک یا چند لایه است که با استفاده از همان نوع پیوند دهنده که برای پوشش تقویتی استفاده شده است و یا یک پیوند دهنده با کیفیت بالاتر ساخته میشود.

پوششهای نهایی لایه های لامینیت میتوان شامل یک لایه غیر بافته نیم تاب باشد که با کمک غلطک با نفوذ به داخل پوشش بالای لایه تقویتی و یا به داخل لایه رزین اضافی اجرا شده بر روی لایه تقویتی اجرا میگردد.سپس لایه نیم تاب را با محلول رزین اپوکسی اشباع می نماییم.

در صورتیکه یک پوشش نهایی نازک مستقیماً بر روی پوشش پرایمر اجرا گردد،پوشش نهایی باید به عنوان لایه آب بندی نیز عمل نماید.

جدول شماره 2 :ترکیب سیستم پوششی

پوشش های اجرا شده به کمک قلم مو،اسپری یا غلطک

پوششهای ماله کشی شده یا خودتراز

پوششهای لامینیت

شمشه رزینی

شمشه آسفالت ماستیک

-

-

(پوشش آب بندی)

-

-

-

(پوشش آب بندی)

پوشش نهایی

-

لایه آسفالت ماستیک

پوشش نهایی

پوششهای ماله کشی شده یا خودتراز

لایه تقویتی

(پوشش آب بندی)

لایه آب بندی

(لایه میانی)

(لایه میانی)

(لایه میانی)

شمشه کشی

(لایه میانی)

(پوشش پرایمر)

(پوشش پرایمر)

(پوشش پرایمر)

(پوشش پرایمر)

پوشش پرایمر

سطح زیر کار

برحسب شرایط سطح زیر کارو نوع سیستم پوششی انتخاب شده ،پوششهای ذکر شده در داخل پرانتز میتوانند صرفنظر گردند.به علت تنوع فراوان ترکیبات ممکن ،پوششهای مرکب در این جدول آورده نشده اند.  

 

 

 020208لایه آب بندی

پوشش آسفالت ماستیک به لایه های آب بندی مجهز میشود که میتواند از شیت قیری با روکش فلزی یا پوشش membrane پلیمری اجرا شده به کمک شعله با لایه فوق العاده میانی تشکیل گردد.

020209شمشه

در این استاندارد منظور از شمشه ،یک ماده بسیار فشرده میباشد که در مکانهایی اجرا می گردد که سازه های بتونی در معرض هر دو مورد عوامل شیمیایی و مکانیکی قرار خواهند گرفت.

02020901شمشه رزینی

برحسب نوع پیوند دهنده مورد استفاده ،شمشه رزینی میتواند شامل مخلوطی از ماسه و یا سایر مخلوطهای دانه ای با انواع اندازه های دانه ها باشد.

02020902شمشه آسفالت ماستیک

درجه سختی ،بزرگی دانه بندی و ضخامت شمشه آسفالت ماستیک باید به عنوان تابعی از عوامل تاثیر گذار مورد انتظار شوند.

0202010پوشش آب بندی

پوشش آب بندی به منظور تامین ویژگیهای خاصی برای پوشش نظیر رسانایی الکتریکی ،رنگ وهمواری در نظر گرفته شده است و معمولاً شامل همان نوع پیوند دهنده است که برای پوشش یا لایه قبلی مورد استفاده قرارگرفته است.

02030اجزای تشکیل دهنده سیستم پوششی

عناصر تشکیل دهنده سیستم پوششی شامل پیوند دهنده ها ،فیلرها ،مواد تقویت کننده و کمکها یا افزودنیهای فراوری میباشند.

020301پیوند دهنده ها

پیوند دهنده ها شامل رزینهای اپوکسی (ترکیبی از رزین )یا آسفالت ،یک کاتالیزور و در صورت نیاز یک تسریع کننده میباشند. پیوند دهنده های مندرج در جدول شماره 3 و یا ترکیبات آنها متداولترین موارد مورد استفاده میباشند.

 جدول شماره 3:پیوند دهنده ها

روش اجرای پوشش

پیوند دهنده ها

EP

UP

VE

PUR

PMMR

PF

FU

قیر

پوششهای اجرا شده به کمک قلم مو، اسپری،غلطک

×

-

×

×

×

-

-

-

پوششهای ماله کشی شده یا خود تراز

×

×

×

×

×

×

×

-

پوششهای لامینیت

×

×

×

×

-

×

×

-

شمشه رزینی

×

×

×

×

×

-

-

-

شمشه آسفالت ماستیک

-

-

-

-

-

-

-

×

PMMA      رزین متا اکریلیک

PF               رزین فنول فورمالدهید

FU              رزین فوران

VE              رزین وینیل استر

EP              رزین اپوکسی

UP              رزین اشباع نشده پلی استر

PUR           رزین پلی اورتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020302فیلرها و دانه بندی

فیلرها و دانه بندی موادی هستند که بر ویژگیهای شیمیایی و یا فیزیکی سیستم پوششی تاثیر میگذارند . فیلرها ممکن است شامل دی اکسید سیلیس پودر شده ،ماسه ،گریت ،گرافیت ،الیاف کربن و غیره باشند . دانه بندی مواد مورد استفاده در شمشه آسفالت ماستیک میتواند شامل شن،گریت ،ماسه و یا دانه های سنگی باشد.

 

020302مواد تقویت کننده

مواد تقویت کننده به هنگام تماس باسایر مواد سیستم پوششی واکنشی از خود نشان نمیدهند یعنی نسبت به تمام موادی که عناصر متشکله بتون پوششی ممکن است در معرض آنان قرار گیرند خنثی می باشند . آنها شامل موادی سبک وزن با قدرت جذب فراوان می باشند و در پوششهای لامینیت به کار میروند.

مواد زیر میتوانند در لایه های تقویت کننده مورد استفاده قرار گیرند:

الیاف سوزنی شیشه ای مطابق با DIN61853-2.

بافته های شیشه ای نوع ME,E-CRیا C.

الیاف کربن.

الیاف سینتتیک و یا لیاف سوزنی سینتتیک.

در پوششهای نهایی.

الیاف سوزنی از جنس الیاف شیشه ای نوعCیا E-CR.

الیاف کربن یا الیاف سوزنی سینتتیک .

الیاف کربن .

الیاف سینتتیک.

 

020304کمکهای فراوری

کمکهای فرآوری ،افزودنیهایی نظیر رنگدانه ها یا عوامل مرطوب کننده ای هستند که میتوانند بر کیفیت تغییرات رزینها تاثیر بگذارند.

03کلیات

0301ساختمان بتونی و ظاهر سطوح

الزامات DIN 28052-2 باید در سطوح بتونی تحت پوشش رعایت شده باشد و متناسب با مواد پوشش و روش اجرا آماده شده باشند.

سازه های بتونی تحت پوشش باید بدون درز انبساط طراحی گردند ،زیرا پوششها عموماً نمیتوانند به طور دائمی درزها را بپوشانند.اگر نتوان از وجود درزهای انبساط اجتناب نمود در آنصورت سازه های بتونی باید از چنان طراحی خاصی برخوردار باشند که امکان اجرای پوششهای بعدی بر روی آنها فراهم گردد. باید توجه خاصی نسبت به اتصالات لوله ها،نفوذ مواد، لبه هاو قسمتهای انتقالی مبذول گردد.

0302مواد پوششی

الزامات DIN 28052-1 و استانداردهای مجموعه های 28052 در مورد آزمایش عملکرد (در آماده سازی )باید در مورد مواد پوششی رعایت گردند.آنها باید در مقابل تاثیرات احتمالی عوامل شیمیایی ،مکانیکی و حرارتی مقاوم باشند . برای رعایت بندهای فرعی 30201الی 30203 سازنده باید اطلاعات کافی در مورد خصوصیات ماده پوششی و فراوری مناسب آنها را در اختیار قرار دهد.

030201 ویژگیهای مواد پوششی

ویژگیهای مربوطه مواد پوششی به ترتیب زیر می باشند:

 1. نوع پیوند دهنده مورد استفاده .
 2. مواد محتوی غیر فرار.
 3. ویسکوزیته .
 4. چگالی.
 5. مواد محتوی جامد.
 6. رنگ.
 7. نسبتهای مخلوط.
 8. زمان اجرا pot lifeو شرایط مربوطه محیط اطراف .
 9. زمان عمل آوری curing time وشرایط مربوط به محیط اطراف .
 10. حداقل زمان قابل نگهداری در انبار sbelf time وشرایط نگهداری .
 11. احتیاط مورد لازم در رابطه با استفاده از مواد خطرناک (جهت رعایت دستور العملهای مربوطه EU).

030202 علامتگذاری

اطلاعات زیر باید بر روی کانتینرهای مواد پوششی درج گردد:

 1. سازنده یا عرضه کننده .
 2. نام محصول .
 3. هشداری در مورد استفاده از مواد خطرناک مطابق با مقررات آلمان در مورد مواد خطرناک و مقررات آلمان در مورد مایعات قابل اشتعال
 4. شماره سریال
 5. تاریخ تولید .
 6. حداقل زمان قابل نگهداری در انبار.
 7. رنگ .
 8. شرایط نگهداری توصیه شده .
 9. خلاصه ای از دستورالعملهای عمل آوری .
 10. جرم وحجم .
 11. علامتی دایر بر تایید آزمایش.

030203دستورالعملهای عمل آوری

دستورالعملهای عمل آوری باید شامل موارد زیر باشد.

 1. شرایط مورد لزوم محیط اطراف (مثل درجه حرارت ،رطوبت نسبی) .
 2. توصیه های در مورد ایمنی نگهداری ، عمل آوری و دور ریختن پسمانده ها .
 3. آماده سازی سطوح بتونی.
 4. روند آماده سازی مخلوط .
 5. روش توصیه شده اجرای پوشش .
 6. زمان عمل آوری (سخت شدن )و زمان خشک شدن .
 7. دستور العملهایی در مورد تعمیر پوشش.

0303 عناصر متشکله سیستم پوششی

030301 پیوند دهنده ها

جهت رعایت بند فرعی 0302تولید کننده مواد پوششی باید اطلاعاتی در مورد سازگاری پیوند دهنده ها با انواع گوناگون پوششها و لایه ها را ارائه نماید.

030302 فیلرها

فیلرها نباید با پیوند دهنده ها ی مورد استفاده واکنشی نشان دهند و باید نسبت به کلیه موادی که سازه بتونی تحت پوشش در معرض آن قرار خواهد گرفت ،خنثی باشند.بزرگی ذرات یا طول الیاف باید مطابق با روش پوشش مورد استفاده انتخاب گردد.

030303مواد تقویت کننده

مواد تقویت کننده باید خنثی باشند.پیوند دهنده مورد استفاده در مواد تقویت کنده باید با نوع پیوند دهنده استفاده شده در پوشش سازگار باشد.

030304کمکهای فراوری

کمکهای فراوری نباید زمان عمل آوری (سخت شدن )و نیز پایداری شیمیایی پوشش رامختل سازند.

0304کیفیت اجرا

کیفیت پوششها باید مطابق با مندرجات قرارداد و با توجه به توصیه های بیان شده در پیوست الفDIN28052باشد.

مقادیرپایه برای ضخامت هر یک از پوششها یا لایه ها در جدول شماره 4 درج شده است.

پوششها یا لایه ها باید با یکدیگر سازگار و به شکل مقتضی به یکدیگر بچسبند.

جهت بهبود ویژگی مقاومت در برابر سرخوردن  non-skidپوشش میتوان دانه های نرم (ماسه یا سایر دانه بندیهای ریز دانه ) را بر روی پوشش آب بندی تازه اجرا شده پاشید و سپس یک پوشش آب بندی دیگر را بر روی آن اجرا نمود.در صورت لزوم باید به پوشش نهایی یک رویه رسانای جریان الکتریسته اضافه نمود تا از تشکیل الکترواستاتیک اجتناب گردد.

030401پوششهای پرایمر

باید دقت نمود که حلالهای موجود در پوشش پرایمر قبل از اجرای پوشش بعدی تبخیر شده باشند.

030402لایه های میانی

پوششهای رزین فوران وفنول فورمالدهید استفاده شده به عنوان لایه های میانی از هر واکنشی بین مواد و کاتالیزور های اسیدی جلوگیری می کنند.

جهت سهولت آزمایش رسانایی پوششهای بعدی ممکن است لایه های میانی را طوری اجرا نمود که رسانا باشند.

030403پوششهای ماله کشی شده و خود تراز

به منظور کسب ضخامت یکسان پوششهای ماله کشی شده و خود تراز  باید توجه خاصی به همواری سطوح زیر کار مبذول داشت .درجه ویسکوزیته مواد پوششی باید چنان انتخاب گردد که برای شیب سطوح کار مناسب باشد.

پوششهای ماله کشی شده و خود تراز باید بدون انقطاع باشند وسطحی صاف را نشان دهند.جهت فشار دادن ذرات الباقی و پولکی فیلر موجود در پوشش میتوان از یک غلتک استفاده نمود. جهت تسریع در خشک شدن باید تهویه کافی هوا را تامین نمود.

مواد تقویت کننده نظیر الیاف شیشه ای بافتنی را میتوان در نقاط حساس سطوح بتنی نظیر محلهای تقاطع یا لبه هاوارد نمود ویا در کنار عناصر نصب شده قرار داد تا پوشش به درستی بچسبد.

030404 لایه های تقویت کننده

مواد تقویت کننده را باید با استفاده از یک غلتک مناسب بر روی کل سطح فشار داد که با پیوند دهنده یا پرایمر (یا لایه میانی)آب بندی گردد.

سپس باید مواد تقویت کننده را کاملاًبا پیوند دهنده اضافی اشباع نمود و گذاشت تا خشک شود.

تکه های مجاور تقویت (مثل الیاف شیشه ای )باید اورلپی overlap به ضخامت 50 میلیمتر داشته باشند و اورلپهای لایه های مختلف نباید روی یکدیگر قرار داشته باشند. مواد تقویتی باید به دقت بر روی لبه های سازه های بتونی اجرا گردند و از قرار گرفتن اورلپها در این مناطق جلوگیری نمود.

030405پوششهای نهایی

پوششهای نهایی جهت هموار نمودن و پوشاندن سطوح زیر لایه های تقویت و نیز الیاف بالا آمده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

030406لایه های عایق رطوبتی

لایه عایق رطوبتی شمشه آسفالت ماستیک شامل شیتهای قیر با پوشش فلزی یا لایه های پلیمری که به کمک مشعل نصب میشوندو نیز یک لایه داخلی فوق العاده به ضخامت حداقل 4 میلیمتر میباشند و باید بعد از پرایمر بر روی سطوح بتنی اجرا گردند. درزهای روی هم قرار گرفته باید با نوارهایی پوشانده شوند تا از صدمه دیدن آنها در حین ریختن آسفالت جلوگیری نمود.

30407شمشه کشی

03040701شمشه رزینی

شمشه باید هنگامی که پوشش پرایمر هنوز تازه است مستقیماً بر روی سطوح زیر کار قرار داده شود.

شمشه رزینی پس از قرارداده شدن بر روی سطوح ،بر حسب نوع آن به صورت دستی یا مکانیکی فشرده خواهد شد.

بر روی شمشه حاوی فیلر فراوان بدلیل نداشتن پیوستگی از یک یا چند پوشش آب بندی استفاده خواهد شد.

03040702شمشه کشی آسفالت ماستیک

برحسب میزان ساییدگی مورد انتظار ٰشمشه آسفالت ماستیک در یک یا چند لایه اجرا خواهد گردیدDIN  18354 ,DIN18560) را ملاحظه فرمایید.

آسفالت بر روی لایه عایق رطوبتی ریخته و در حالیکه هنوز داغ است ،تسطیح خواهد گردید. فشرده سازی مورد نیاز نمی باشد. بر روی لایه آسفالت یک رویه ماسه نرم مالیده خواهد شد.جهت کسب سطحی مقاوم در مقابل سر خوردن میتوان رویه ای 1 تا3 میلیمتری یا 2تا 5 میلیمتری از گریت که کمی به داخل آسفالت فشرده میگرددبه آن اضافه نمود.

030408 پوشش آب بندی

به منظور بهبود کیفیت پوشش آب بندی میتوان دانه های نرم (ماسه یا سایر دانه بندیهای نرم دانه ) را بر روی پوشش تازه آب بندی پاشید و یک پوشش آب بندی دیگر را بر روی آن اجرا نمود.

 

نوع پوشش یا لایه

روش اجرای پوشش

-

توسط قلم مو،اسپری یا غلتک

ماله کشی شده یا خود تراز

پوشش لامینیت

شمشه رزینی

شمشه آسفالت ماستیک

ضخامت پوشش بر حسب میلیمتر

پوشش پرایمر

0.05≤

0.05≤

0.05≤

0.05≤

0.05≤

لایه میانی

1.0≈

1.0≈

1.0≈

-

5≥

لایه عایق رطوبتی

-

-

-

-

4≤

پوشش ماله کشی شده

-

2.0تا8.0

-

-

-

پوشش خود تراز

-

2.0تا3.0

-

-

-

لایه تقویت کننده

-

-

1.5تا4.0

-

-

شمشه

-

-

-

5≤

30≤

پوشش نهایی

0.5تا2.0

-

0.5تا1.0

-

-

پوشش آب بندی

-

0.1≤

0.1≤

0.1≤

-

 

 

04 الزامات

0401 مواد تقویت کننده برای لایه های تقویتی

الیاف شیشه ای بافتنی باید مطابق با الزامات مشخص شده در DIN 61853-2  ودارای جرمی در واحد سطح بالغ بر 150 تا 450 گرم بر متر مربع باشند . الیاف شیشه ای بافتنی باید مطابق با الزامات بیان شده در DIN 61854-2 باشند و دارای جرمی در واحد سطح بالغ بر 80 تا 900 گرم در متر مربع باشند . مقدار جرم در واحد سطح بیشتر توصیه نمی گردد,زیرا میتواند در قابلیت جذب تقویت ,خلل ایجاد نماید.

0204 مواد تقویت کننده برای پوششهای نهایی

الیاف رویه انتخاب شده باید شامل پیوند دهنده ای باشد که در پیوند دهنده پوشش قبلی حل شود.این الیاف باید جرمی در واحد سطح بالغ بر 20 تا 40 گرم در متر مربع در صورتیکه از الیاف کربنی یا الیاف سینتتیک ساخته شده باشند وبالغ بر 20 تا 50 گرم در متر مربع در صورتیکه از انواع الیاف شیشه ای CیاE-CRساخته شده باشند,داشته باشند.

0304 پوششها

ترکها و سایر نواقصی که ممکن است در کیفیت حفاظتی پوشش خلل ایجاد نمایند نباید وجود داشته باشند.

پوششها باید مطابق با الزامات مربوط به نامنقطع بودن مندرج در DIN 28052-1 باشند.(حیطه کاربرد و شرایط آزمایش در بخش دیگری از مجموعه های استاندارد DIN 28052 بیان خواهد شد که درحال آماده شدن می باشد)

قبل از استفاده از سازه های بتونی که بر روی آنها پوشش اجرا گردیده است باید به پوشش اجازه داد تا برای مدت توصیه شده بوسیله تولید کننده مواد پوششی ,سخت شود. جهت اطلاع از زمان مناسب سخت شدن جدول شماره 5 را ملاحظه فرمایید.

 جدول شماره 5:زمان تقریبی سخت شدن (بر حسب روز) (1)

نوع پوشش

پیوند دهنده ها(2)

EP

UP

VE

PUR

PMMA

PF

FU

قیر

توسط قلم مو، اسپری،غلطک

پوشش نازک

پوشش ضخیم

 

3

 

3

 

3

 

3

 

0.5

 

-

 

-

 

-

7

5

5

5

0.5

-

-

-

پوششهای ماله کشی شده یا خود تراز

7

5

5

5

0.5

7

7

-

پوششهای لامینیت

7

5

5

5

-

7

7

-

پوشش شمشه رزینی

7

5

5

5

0.5

-

-

-

شمشه آسفالت ماستیک

-

-

-

-

-

-

-

0.5

(1) زمان سخت شدن مربوط به درجه حرارت حدودC0 30 میباشد.

(2) جهت اطلاع از معانی حروف اختصاری جدول شماره 3 را ملاحظه فرمایید.

 

 

 

0404 اقدامات ایمنی جهت نگهداری ,فراوری و دور ریختن پسمانده ها

دستورالعملهای تولیدکننده و مقررات آلمان در مورد مواد خطرناک باید درمورد نگهداری و فراوری مواد و دور ریختن آنها رعایت گردند.

05 اختصارات

بر حسب سیستم پوششی انتخاب شده ,پرایمر P, لایه میانی Z, یا پوشش آب بندی V میتواند حذف گردد که در این صورت یک صفر جایگزین علامت نشاندهنده لایه حذذف شده خواهد گردید.

مثالها :

الف: شکل اختصاری یک پوشش ماله کشی شده به ضخامت کل 5 میلیمتر بر پایه یک پیوند دهنده رزین اپوکسی  EP, شامل یک پرایمر  P,یک لایه میانی Z ویک پوشش آب بندی V به صورت زیر نوشته میشود.

  

 

 ب)شکل اختصاری یک شمشه آسفالت ماستیک به ضخامت کل 25 میلیمتر شامل یک پوشش پرایمر  Pویک لایه میانی  Zو یک لایه عایق رطوبتی  D به صورت زیر نوشته می شود :

DIN 28052-3 35 P Z D شمشه آسفالت ماستیک  i

ج)شکل اختصاری هر شمشه رزین اپوکسی  EPبه ضخامت کل 15 میلیمتر شامل یک پوشش پرایمر P ویک پوشش آب بندیVبه ترتیب زیر نوشته می شود:

 DIN 28053-3 EP 15  P Vشمشه

د)شکل اختصاری پوشش که توسط قلم مو به ضخامت کل 1.5 میلیمتر بر پایه پیوند دهنده EP،شامل یک پوشش پرایمر P،یک لایه میانی Zو یک پوشش نهایی  Dاجرا میگردد به ترتیب زیر می باشد :

DIN 28052-3 EP 1.5 P Z D پوشش بوسیله قلم مو

ه)شکل اختصاری یک پوشش لامینیت به ضخامت کل 5 میلیمتر بر پایه یک پیوند دهنده رزینی وینیل استر VE،شامل یک پوشش پرایمر P، یک لایه میانی  Z، یک پوشش تقویتی G ، دو لایه از مواد تقویت کننده ،یک پوشش نهایی D  ویک پوشش آب بندیV میباشد به ترتیب زیر می باشد :

DIN 28052-3 VE 5 P Z G 2 D V پوشش لامینیت

و)شکل اختصاری پوششهای مرکب بر مبنای اشکال اختصاری هر یک از پوششهای موجود در آن می باشد.

مثال :شکل اختصاری یک پوشش خود تراز که بر روی آن یک پوشش لامینیت اجرا میگردد به ترتیب زیر نوشته میشود:

 DIN 28052-3 PU 2 P 00 پوشش خود تراز

DIN 28052-3 FU 4 0 Z G 2 D 0 پوشش لامینیت

06 آزمایش

نوع و حیطه کار آزمایش و شیوه تهیه اسناد آزمایش بر مبنای توافق انجام گرفته در هر مورد میباشد که بر مبنای موارد زیر تعیین می گردد.

 1. الزامات .
 2. هر گونه عدم رعایت الزامات .
 3. آزمایشاتی که باید انجام گیرند.
 4. تجهیزات مورد نیاز آزمایش .
 5. زمان آزمایش .
 6. شرایط محیط .

0601 آزمایش مناسب بودن

در بخش دیگری از مجموعه های استاندارد های DIN 28052 که در حال آماده شدن میباشد. به آزمایش مناسب بودن پرداخته میشود.

0602 بازرسی مواد پوشش به هنگام دریافت

به هنگام دریافت عناصر متشکله مواد پوشش ,خریدارآنها را مطابق با بند فرعی 060201 کنترل خواهد نمود.میتوان به صورت تصادفی نمونه هایی را مطابق با بندهای فرعی 060202 تا 060204آزمایش نموده موارد خاصی ممکن است از مشمول بندهای فرعی 060205و 60206 یا سایر آزمایشات مورد توافق گردد .

060201 علامتگذاری

اطلاعات مندرج بر روی ظروف باید مطابق با جزئیات سفارش خرید و اسناد تحویل باشد.

060202 ویسکوزیته

بر طبق ویسکوزیته عناصر متشکله پوشش ,زمان جریان با استفاده از سیستم flow up مندرج در DIN 53211(نوع 4) یا cupمندرج درISO 2431تعیین خواهد گردید . ویسکوزیته را میتوان همچنین با استفاده از یک ویسکومتر مطابق با مندرجات DIN 53214تعیین نمود.

060203 چگالی

چگالی مایعات موجود بر طبق DI 53217-1,DIN53217-2 وچگالی پودر موجود بر طبقDIN 55 990 -3تعیین خواهد گردید.

060204رنگ

تیرگی رنگ عناصر متشکله باید با رنگهای نمونه مقایسه گردد.

060502 مواد موجود غیر فرار

مقدار مواد موجود غیر فرار باید مطابق با DIN 53216-1 تعیین شوند. زمان و درجه حرارت آزمایش باید بر طبق توافق تعیین گردد.

060206 پیوند دهنده ها

اسپکتروسکوپی زیر قرمز (یا در صورت لزوم گرماکافت IR  pyrolisis پیوند دهنده تازه یا یک قشای خشک شده از پیوند دهنده میتواند در تشخیص نوع پیوند دهنده یا مواد پوششی عرضه شده مفید باشد.

0603آزمایش در حین اجرای پوشش

آزمایش در حین اجرا میتواند شامل آزمایش مندرج در بندهای فرعی 060301 تا 060305 باشد.در صورت توافق میتوان یک گزارش آزمایش در مورد نتایج آزمایش تهیه نمود.

060301 مناسب بودن سطح بتون

اجرا کننده پوشش باید اطمینان حاصل نماید که سطح سازه های بتونی مطابق با مندرجات DIN 28052-2 (بند فرعی 0301 را ملاحظه فرمایید)میباشد.

060302 شرایط محیط

باید دقت نمود تا شرایط محیط مورد لزوم از زمان شروع عملیات آماده سازی تا پایان خشک شدن یا فرایند واکنش شیمیایی حفظ گردد.

060303 فرایندپوشش

اجرا کننده پوشش باید اطمینان حاصل نماید که نسبتهای مخلوط,روش تهیه مخلوط و زمان فرایند پوشش مطابق با دستورالعملهای تولید کننده میباشد.

060304 ضخامت پوشش یا لایه

بجز شمشه ها، ضخامت هر یک از پوششها و لایه های دیگر را میتوان با استفاده از روش مندرج در DIN 50982-2کنترل نمود.

060305 پانلهای آزمایشی

در حین اجرای پوشش میتوان پانلهای آزمایشی را تهیه نمود.

0603 بازرسی زمان پذیرش

بر طبق موازین تعیین شده قبلی بازرسی زمان پذیرش توسط اجرا کننده پوشش به همراه مشتری یا نماینده اش (مثلاً دفتر نظارت ) انجام خواهد گرفت و یک گزارش بازرسی تهیه خواهد گردید.

اگر بر انجام آزمایش تخریبی توافق شده باشد باید بر روی پانلهای آزمایشی (بند فرعی 060503 را ملاحظه فرمایید)و نه بر روی سازه های پوشیده شده اجرا گردد.

بازرسی زمان پذیرش پوشش میتواند شامل آزمایشهای مندرج در بندهای فرعی 060401 و 60402 گردد.

060401 آزمایش سازه های پوشانده شده

06040101 ظاهر

ظاهر سطوح پوشش باید به کمک مشاهده در مورد جوش دار بودن ,ترکها ,زواید ,حفر ه ها یا سایر نواقص بازرسی گردد.

06040102 ضخامت پوشش

ضخامت پوشش /لایه بر طبق مقدار مواد پوشش مورد استفاده یا با اندازه گیری اختلاف ضخامت تعیین خواهد گردید. جهت اطلاع از مقادیر پایه و تلرانسهای ضخامت ,جدول شماره 1 را ملاحظه فرمایید.

06040103 پیوستگی

پیوستگی پوششها یا لایه های غیر رسانا که بر روی لایه های میانی رسانا اجرا شده اند مطابق با DIN 28055-2 با استفاده از تجهیزات ولتاژ جریان مستقیم انجام خواهد گرفت . ولتاژ و فرکانس آزمایش و نیز حساسیت دستگاه ثبت بر طبق توافق می باشد . اگر لایه مورد آزمایش رسانا باشد ،باید از سایر وسایل کنترل پیوستگی استفاده گردد.

06040104 سختی

آزمایشات سختی باید بر روی پانلهای آزمایشی صورت گیرد .(استاندارد مربوط به آزمایش سختی در حال آماده شدن می باشد.)

06040105 مقاومت سطح در مقابل تخلیه الکتریسته ساکن

مقاومت پوشش مطابق DIN 51953 تعیین خواهد گردید.

060402 آزمایشات انجام شده بر روی پانلهای آزمایشی

06040201 چسبندگی

آزمایش چسبندگی مطابق با مندرجات DIN EN 24624 انجام خواهد گرفت و الگوی عدم موفقیت مطابق با ISO 4625 تعیین خواهد گردید.در صورت توافق میتوان یک آزمایش برشی مندرج در DIN 53151 را انجام داد.

06040302 کنترل ساختمان سیستم پوشش

ساختمان سیستم پوشش را میتوان با مشاهده یک برش یا با استفاده از یک ذره بین اندازه گیریکنترل نمود.

0605 گزارش بازرسی

یک گزارش بازرسی بر مبنای فرم نمونه مندرج در پیوست الف باید تهیه نمود.

 پیوست الف

گزارش بازرسی برای سازه های بتونی که بر روی آنها پوشش اجرا شده است

نام مشتری:                                                                            شماره سفارش:

نام پروژه :

نوع سازه بتونی:

نوع پوشش :

آزمایشات

الف) کنترلهای قبل از اجرا پوشش

 1. مشاهده ظاهر سطوح
 2. رطوبت بتون
 3. مقاومت بتون

ب) کنترلهای هنگام اجرای پوشش

 1. شرایط و رطوبت محیط
 2. کنترل مراحل اجرای پوشش

ج) کنترلهای پس از اجرای پوشش

 1. شرایط محیط

 

 

 1. کنترل توسط مشاهده
 2. ضخامت پوشش

مقدار اسمی:  ...........................................  میلیمتر

04  کنترل نواقص

نوع تجهیزات مورد استفاده :

ولتاژ آزمایش :.................کیلو ولت

د) آزمایشات بر روی پانلهای آزمایشی

 1. سختی Shore/Barcol

نوع تجهیزات مورد استفاده : ...........................

مقدار اسمی Shore A/Shore D/Barcol....................................................

 1. آزمایش چسبندگی

تجهیزات مورد استفاده :

مقدار اسمی :N/mm2..................................

نتایج آزمایشات

 

 

...................................٪

N/mm2..................................

 

 

 

 

 

 

درجه حرارت محیط :...........................

درجه حرارت سازه :............................

رطوبت نسبی:..................................

 

مقدار واقعی :..............................میلیمتر

 

 

 

 

 

 

مقدار واقعی : Shore A/Shore D/Barcol....................................................

 

 

مقدار واقعی: N/mm2..................................

ملاحظات :

محل آزمایش:

تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداردها و سایر اسناد مورد اشاره

DIN 18354 روندهای پیمان ساختمان VOB .بخش ج:مشخصات فنی کلی در پیمانهای ساختمانی ATV.کار آسفالت ماستیک .

بخش اول    DIN 18560  شمشه های کف ،مفاهیم ،الزامات کلی و آزمایش .

بخش اول   DIN 28052  پوششها و انواع لاینینگ حفاظتی غیر فلزی برای سازه های بتونی در کارخانه های فرایندی ،مفاهیم و موازین انتخاب .

بخش دوم   DIN 28052  پوششهای حفاظتی غیر فلزی برای سازه های بتونی قالبی مورد استفاده در کارخانه های فرایندی ،ارزیابی و آماده سازی سطوح زیر کار .

بخش دوم   DIN 28052  لاینینگهای از جنس مواد آلی برای اجرا بر روی اجزای فلزی تجهیزات شیمیایی ،آزمایشات

بخش دوم    DIN 50982  اصول اندازه گیری ضخامت پوشش ،مروری بر روشهای متداول اندازه گیری .

                DIN 51953 آزمایش میزان مقاومت الکتریکی پوششهای کف در محلهای دارای جو قابل انفجار

DIN 53151                آزمایش برشی رنگها و پوششهای مشابه

                DIN 53211 تعیین زمان جریان رنگها و لاکها با استفاده از سیستم flow cup مندرج در DIN

   DIN 53214            تعیین رئوگرامها و ویسکوزیته رنگها و لاکها با استفاده از ویسکومترهای rotational بخش اول   DIN 53216 تعیین محتوی غیر فرار رنگها ،لاکها وپیوند دهنده ها برای رنگها و لاکها

بخش اول   DIN 53217  تعیین چگالی رنگها ،لاکها و مواد پوششی مشابه ،مروری بر روشهای آزمایشی

بخش دوم  DIN 53217   تعیین چگالی رنگها ،لاکها و مواد پوششی مشابه با استفاده از روش پیکنومتر

بخش سوم    DIN 55990تعیین چگالی رنگها ،لاکها و پوششهای مشابه ،پوششهای پودری

بخش دوم   DIN 61853 الیاف شیشه ای ،الیاف شیشه ای برای تقویت پلاستیک ،طبقه بندی  واجرا

بخش دوم    DIN 61854 الیاف شیشه ای بافتنی ،الیاف شیشه ای بافتنی برای تقویت پلاستیک ، الیاف رشته ای شیشه بافتنی ،و نیم بافتهای بافتنی ، انواع آنها

                DIN EN 24624 رنگها و لاکها :آزمایش چسبندگی به طریق کندن (ISO 4624:1978)

                ISO 2431:1984  رنگها و لاکها :تعیین زمان جریان با استفاده از فنجانهای جریان.

                ISO 4625:1980 پیوند دهنده های رنگها و لاکها،تعیین نقطه نرم شدن ،روش ساچمه و حلقه

مقررات استفاده از مواد خطرناک                               مقررات استفاده از مایعات قابل اشتعال

طبق بندی ثبت شده بین المللی

B 01  j 019/02

C 04 B 041/61

C 09 D 007/00

E 04 F 015/12

C 09 D 201/00

C 09 K 003/10

E 04 B 001/62

 

 

 

 
مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت